Lees hier het persbericht van de werkgroep

Korte impressie van de poging (17 oktober) om de kaalslag tegen te gaan:


Reactie van wethouder de Kok op de vragen en opmerkingen van de commissie Ruimte (4 september 2006)Email van de werkgroep aan alle raadsleden:


12 september 2006

Geachte leden van de gemeenteraad,

Een hoogwaardig bedrijvengebied MEOB!

Op 4 september j.l. heeft de commissie Ruimte het bestemmingsplan ‘Bedrijvengebied MEOB’ behandeld.

Op 18 september moet de voltallige gemeenteraad een besluit nemen over dit bestemmingsplan. De commissie heeft aangegeven een ‘hoogwaardige’ ontwikkeling te willen, een visitekaartje voor Oegstgeest op een belangrijke plek in het dorp.

In onze email van 2 september (bijgevoegd) hebben wij als omwonenden een constructief voorstel gedaan aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan aan te passen. Met die aanpassingen wordt daadwerkelijk een eerste stap gezet naar een ‘hoogwaardig’ bedrijventerrein. De commissie heeft op 4 september aangegeven mee te willen gaan met ons verzoek om alleen bedrijven met maximaal milieucategorie 3.1 toe te laten op het MEOB terrein. Dat is een goed besluit waar ook de provincie mee akkoord zal gaan.

Daartoe moet u dit bestemmingsplan op twee punten amenderen:

1)      De hoogst toegelaten milieucategorie bedrijven moet veranderen van 3.2 naar 3.1 zonder vrijstellingsmogelijkheid voor een hogere categorie. De milieuzonering van het terrein kan daarmee in zijn geheel één categorie verlaagd worden. Het gebied dat nu als categorie 3.2 is aangegeven wordt verlaagd naar maximaal 3.1 en het gebied dat als categorie 3.1 is aangegeven wordt verlaagd naar maximaal 2 (zie bestemmingsplankaart).

2)      De maximale bebouwingsdichtheid mag 70% per bouwkavel zijn, zoals ook in het vigerende bestemmingsplan staat. Dit voorschrift zorgt voor een stedenbouwkundig nette ontwikkeling met parkeren op eigen terrein. Deze dichtheid moet niet a priori gelden voor het hele terrein zoals in dit ontwerpbestemmingsplan staat.

In het provinciaal toetsingskader voor gemeentelijke RO plannen ‘Regels voor Ruimte’ (bijgevoegd) staat op pagina 10 onder B, dat de hoogst toelaatbare milieucategorie op een bedrijventerrein mede wordt bepaald door lokale omstandigheden. Zoals wij hebben aangetoond in onze email van 2 september zijn de lokale omstandigheden van dien aard dat op het MEOB terrein de maximale milieucategorie 3.1 moet zijn. De provincie zal dat zeker accepteren. Daarmee schept u als gemeenteraad de randvoorwaarden voor een hoogwaardige ontwikkeling van het MEOB terrein en ‘zo weinig mogelijk overlast voor de omwonenden’. Precies datgene wat ook het collegeprogramma beoogt.

Een hoogwaardige ontwikkeling van het MEOB terrein sluit aan bij de economische ambities van de regio: ruimte voor kleinschalige, hoogwaardige productie en R&D. Moderne dienstverlening past in dat profiel en ook een kleine uitgeverij etc. Met het prachtige reeds bestaande groen, is een parkachtige omgeving al aanwezig; een soort omgeving die voor hoogwaardige bedrijvigheid aantrekkelijk is. In Oegstgeest is de ruimte schaars; er zijn ook prima functiecombinaties denkbaar op het MEOB terrein bijvoorbeeld met overdekte sport- en recreatievoorzieningen. Een massieve ‘bedrijvenwand’ langs de Haarlemmerstraatweg kan daarnaast dienst doen als buffer tegen de geluidsoverlast van de A44. Zo kan het bedrijvengebied MEOB op een intelligente manier verschillende doelen dienen.

 

Namens alle omwonenden,

Henk Koerten, Peter Blangé, Henk Hegeman, Pieter Jan Detmers Blom, Pieter Thomas, Hans ten Velden